Home Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

by Marian van Alphen

Algemene Voorwaarden KIEM Institute BV

 

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de gegeven betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. KIEM Institute BV, Duivenkamp 813, 3607WD Maarssen. Opdrachtgever: de wederpartij met wie een overeenkomst is gesloten en diens werknemers, alsook een individuele deelnemer, zijnde diegene die zich heeft ingeschreven of laten inschrijven voor een opleidings- of coachingsactiviteit. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening c.q. de inschrijving voor een opleidings- of coachingsactiviteit. Opleidings- of coachingsactiviteit: iedere vorm van training, coaching, studie, workshop, begeleiding, lezing, presentatie en nascholing.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen KIEM Institute BV en een opdrachtgever waarop KIEM Institute BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met KIEM Institute BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. KIEM Institute BV en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. De door KIEM Institute BV gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. KIEM Institute BV is aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. Prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht KIEM Institute BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 5. Een overeenkomst tussen KIEM Institute BV en de opdrachtgever komt tot stand door verzending door de opdrachtgever van het daartoe bestemde digitale inschrijf of aanmeldingsformulier, of door een door KIEM Institute BV en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke bevestiging door KIEM Institute BV aan de opdrachtgever van diens schriftelijk, of digitaal ingezonden aanmelding of opdracht.
 6. Met het tot stand komen van een overeenkomst verklaart de opdrachtgever de algemene voorwaarden van KIEM Institute BV te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen KIEM Institute BV en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Een opdrachtgever kan zowel een ter zake handelingsbevoegde vertegenwoordiger zijn van de werkgever van de deelnemer, als de deelnemer zelf of een collega van dezelfde opdracht- of werkgever.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. KIEM Institute BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft KIEM Institute BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Een en ander gebeurt dan onder de Algemene Voorwaarden van KIEM Institute BV, tenzij anders vermeld.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan KIEM Institute BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan KIEM Institute BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan KIEM Institute BV zijn verstrekt, heeft KIEM Institute BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. KIEM Institute BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat KIEM Institute BV is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor KIEM Institute BV kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien door KIEM Institute BV of door KIEM Institute BV ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart KIEM Institute BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5. Certificering

 1. Een opdrachtgever heeft recht op een KIEM Institute-certificaat van deelname bij opleidings- of coachingsactiviteiten van meer dan één dagdeel, indien meer dan 80% van de activiteit is gevolgd en de activiteit succesvol is afgesloten, dit ter beoordeling van de docent en/of coach.
 2. KIEM Institute BV zal zich inspannen om voor opleidings- of coachingsactiviteiten de door haar opdrachtgevers gevraagde erkenningen te realiseren.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
 2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties en/of invloed op de einddatum zal hebben, zal KIEM Institute BV de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 3. In afwijking van lid 2 zal KIEM Institute BV geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan KIEM Institute BV kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Annulering door de opdrachtgever of deelnemer

 1. De opdrachtgever heeft het recht de opdracht te annuleren.
 2. Annulering kan alleen schriftelijk of per e-mail plaatsvinden. Telefonische annuleringen dienen altijd schriftelijk door de opdrachtgever te worden bevestigd. KIEM Institute BV stuurt bij ontvangst van een annulering te allen tijde een bevestiging van die annulering.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever is de opdrachtgever verplicht 100% van het opdrachtbedrag te betalen. De reden van annulering speelt in alle gevallen geen rol. Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd van de poststempel, e-mail, of websiteregistratie, dus de datum waarop de schriftelijke annulering is verstuurd. Tevens heeft KIEM Institute BV recht op compensatie vanwege het door de opzegging ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan KIEM Institute BV zijn toe te rekenen.

Artikel 8. Annulering, uitstel en weigering door KIEM Institute BV

 1. KIEM Institute BV behoudt zich het recht voor opleidings- of coachingsactiviteiten te annuleren of uit te stellen indien daartoe door KIEM Institute BV voldoende reden aanwezig wordt geacht. KIEM Institute BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door afstel of uitstel ontstane schade. KIEM Institute BV verplicht zich uitstel dan wel afstel uiterlijk 1 week voor aanvang aan de deelnemers bekend te maken. Bij annulering door KIEM Institute BV wordt het eventueel reeds betaalde deelnamebedrag volledig terugbetaald.
 2. Indien daartoe door KIEM Institute BV voldoende reden aanwezig wordt geacht kan KIEM Institute BV besluiten een opleidings- of coachingsactiviteit of een onderdeel daarvan op een andere plaats uit te voeren dan oorspronkelijk is meegedeeld.
 3. Bij datumwijziging van een opleidings- of coachingsactiviteit of onderdeel daarvan door KIEM Institute BV is de opdrachtgever geen bedrag verschuldigd indien de gewijzigde datum niet schikt. De opdrachtgever kan in dat geval de activiteit/het onderdeel kosteloos annuleren.
 4. Bij wanbetaling heeft KIEM Institute BV het recht de opdrachtgever uit te sluiten van toekomstige deelname aan opleidings- of coachingsactiviteiten van KIEM Institute BV.
 5. KIEM Institute BV behoudt zich het recht voor om een deelnemer de toegang tot een opleidings- of coachingsactiviteit te ontzeggen, wanneer deze gedrag vertoont dat een duidelijke negatieve invloed heeft op het leerproces van de overige deelnemers.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door KIEM Institute BV, zal zij in overleg met opdrachtgever/ deelnemer zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 9. Tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever

 1. In geval de opdrachtgever na aanvang van een opleidings- of coachingsactiviteit de deelname tussentijds beëindigt, dan is zij verplicht tot betaling van de totale opdracht.Artikel 10. Vervanging1. De opdrachtgever kan in plaats van de deelnemer een ander aan de opleidings- of coachingsactiviteit laten deelnemen, alleen slechts indien de vervanging aan KIEM Institute BV wordt meegedeeld voor de aanvangsdatum van de activiteit en de vervanger voldoet aan de toelatingsvoorwaarden indien deze aan de deelname worden gesteld.2. KIEM Institute BV kan te allen tijde een andere collega de opleidings- of coachingsactiviteit laten uitvoeren, indien de vervanging aan opdrachtnemer tenminste 24 uur voor aanvang van de activiteit of een onderdeel daarvan wordt medegedeeld.Artikel 11. Overboeking en non-respons

  1. Indien bij een opleidings- of coachingsactiviteit of onderdeel daarvan de gestelde maximum capaciteit is overschreden, zal KIEM Institute BV, tegen de daarvoor geldende tarieven, een alternatief aanbieden.

  2. Indien de opdrachtgever of deelnemer niet reageert op een verzoek om een voorkeur voor onderdelen van opleidings- of coachingsactiviteiten kenbaar te maken, is KIEM Institute BV gerechtigd opdrachtgever c.q. deelnemer in te delen bij een naar het oordeel van KIEM Institute BV best passende onderdeel.

  Artikel 12. Prijzen en facturering

  1. Onze opleidings- of coachingsactiviteiten worden berekend volgens de overeengekomen offertes

  2. De kosten voor opleidings- of coachingsactiviteiten worden in de maand van aanvang gefactureerd. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden en/of die een bedrag van € 5.000,- te boven gaan, kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. Bij congressen, thema- en studiedagen behoudt KIEM Institute BV zich het recht voor eerder te factureren.

  3. De factuur dient binnen 14 dagen te zijn voldaan. Indien de opdrachtgever niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting, behoudt KIEM Institute BV zich het recht voor de opdrachtgever uit te sluiten van deelname aan de opleidings- of coachingsactiviteit. De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor nakoming van zijn betalingsverplichting

Artikel 13 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door KIEM Institute BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalings-verplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van KIEM Institute BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14. Incassokosten

 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,-.
 2. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud en auteursrecht

 1. Alle door KIEM Institute BV geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, ontwerpen, apparatuur, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van KIEM Institute BV totdat de opdrachtgever alle verplichtingen is nagekomen.
 2. De opdrachtgever/deelnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever/ deelnemer verplicht KIEM Institute BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Alle door KIEM Institute BV verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van KIEM Institute BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. Voor het geval dat KIEM Institute BV zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan KIEM Institute BV of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van KIEM Institute BV zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 6. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt KIEM Institute BV zich de rechten en bevoegdheden voor die KIEM Institute BV toekomen op grond van de Auteurswet. KIEM Institute BV heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.Artikel 16. Klachten

  1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of geleverde producten worden z.s.m. door KIEM Institute BV afgehandeld en dienen binnen 14 dagen na afronding van de opdracht schriftelijk of per mail bij KIEM te worden gemeld.

Artikel 17. Opschorting en ontbinding

 1. KIEM Institute BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. – na het sluiten van de overeenkomst KIEM Institute BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. – opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.2. Voorts is KIEM Institute BV bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van KIEM Institute BV op de opdrachtgever/ deelnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien KIEM Institute BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.4. KIEM Institute BV behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien KIEM Institute BV aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2 Indien opdrachtgever om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft KIEM Institute BV het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 19. Aansprakelijkheid

1. Indien KIEM Institute BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Indien KIEM Institute BV aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 7.500,- . Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van KIEM Institute BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan KIEM Institute BV toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever/deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. KIEM Institute BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van KIEM Institute BV, haar medewerkers, of door haar ingezette derden.

Artikel 20. Vrijwaringen

1. De opdrachtgever vrijwaart KIEM Institute BV voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien opdrachtgever aan KIEM Institute BV informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 21. Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever/deelnemer over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 22. Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop KIEM Institute BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van KIEM Institute BV worden daaronder begrepen.

3. KIEM Institute BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat KIEM Institute BV zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zoveel KIEM Institute BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is KIEM Institute BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 23. Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, KIEM Institute BV gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en KIEM Institute BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is KIEM Institute BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 24. Privacy deelnemersgegevens

1. De noodzakelijke registratie van deelnemers aan een opleidings- of coachingsactiviteit door KIEM Institute BV beperkt zich tot de NAW-gegevens, aangevuld met een telefoonnummer, emailadres en gegevens over de huidige functie en werkgever en eventueel gegevens over vooropleiding of lidmaatschap beroepsvereniging. De deelnemer is zelf verplicht informatie te verstrekken aan de werkgever over de inhoud van de opleidings- of coachingsactiviteit en de eventueel behaalde resultaten.

2. Wanneer geen andere afspraken zijn gemaakt, verstrekt KIEM Institute BV zonder toestemming van de deelnemer geen inlichtingen aan de werkgever over resultaten, gedrag, absentie en dergelijke.

3. De registratiegegevens worden door KIEM Institute BV gebruikt om deelnemers op de hoogte te houden van het aanbod aan opleidings- of coachingsactiviteiten. Deze gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan derden met hetzelfde doel als waarvoor KIEM Institute BV de gegevens gebruikt. Indien betrokkene aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie of verstrekking van zijn registratiegegevens aan derden, wordt dat direct gerespecteerd.

Artikel 25. Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen KIEM Institute BV en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.